ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κανόνες για το ξέπλυμα χρήματος ζητεί η Ευρωπαΐκή Τραπεζική Αρχή

 


Ενιαίους κανόνες για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος στην Ευρωπαΐκή Ένωση προτείνει η Ευρωπαΐκή Τραπεζική Αρχή σε έκθεση που κατέθεσε στην Κομισιόν στα πλαίσια της διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαΐκή Επιτροπή για την αλλαγή των κανόνων που διέπουν τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην ΕΕ.

Είναι γεγονός πως σήμερα στην Ευρωπαΐκή Ένωση καταγράφονται μεγάλες διαφορές σε εθνικό επίπεδο στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Αν και υπάρχουν έξι κοινοτικές οδηγίες που έχουν θέσει το ευρύτερο πλαίσιο για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται και να διώκεται το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ωστόσο η ενσωμάτωση αυτών των οδηγιών δεν έχει γίνει με ενιαίο τρόπο στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών με αποτέλεσμα να καταγράφεται ένας θεσμικός κατακερματισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Είναι χαρακτηριστικό πως στην Ελλάδα ακόμη και σήμερα το ξέπλυμα χρήματος δεν αντιμετωπίζεται ως βασικό έγκλημα, δηλαδή για να διωχθεί κάποιος ποινικά για ξέπλυμα χρήματος θα πρέπει πρώτα να έχει τεκμηριωθεί ο τρόπος με τον οποίον παρήχθη το μαύρο χρήμα, π.χ. μέσω δωροδοκιών, μέσω απάτης, μέσω κακουργηματικής απιστίας, μέσω εγκληματικής οργάνωσης, κ.α..

Αυτή ωστόσο η ερμηνεία δεν απαντάται στις προηγούμενες ευρωπαϊκές οικονομίες οι οποίες διώκουν αυτοτελώς ως βασικό έγκλημα το ξέπλυμα χρήματος, υιοθετώντας άλλωστε τις κοινοτικές οδηγίες που προβλέπουν ανάλογη ποινική μεταχείριση όσων εμπλέκονται στο ξέπλυμα.

Η Ευρωπαΐκή Επιτροπή θέλει να κλείσει όλα αυτά τα νομοθετικά παράθυρα σε εθνικό επίπεδο και να δημιουργήσει μια έννοια συντονιστική αρχή που θα εφαρμόσει ένα ενιαίο κείμενο διατάξεων για τον εντοπισμό και την τιμωρία του μαύρου χρήματος και γι’ αυτό το σκοπό έχει εδώ και μήνες ξεκινήσει μια διαβούλευση για να συγκεντρώσει απόψεις για τις βέλτιστες πρακτικές.

Στα πλαίσια αυτής της διαβούλευσης η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών πρότεινε στην Κομισιόν τα εξής:

⁃ Την εναρμόνιση του νομικού πλαισίου της ΕΕ σε έναν άμεσα εφαρμοστέο κανονισμό, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι η απόκλιση των εθνικών κανόνων και πρακτικών έχει σημαντικό, αρνητικό αντίκτυπο στην πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ για παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Αυτό ισχύει για τη δέουσα επιμέλεια των πελατών και για ευρύτερες απαιτήσεις συστημάτων και ελέγχων των παραπάνω θεμάτων καθώς και για εκείνους τους κανόνες που διέπουν τις βασικές εποπτικές διαδικασίες, όπως εκτιμήσεις κινδύνου, συνεργασία και επιβολή.

⁃ Την ενίσχυση των πτυχών της τρέχουσας οδηγίας για το ξέπλυμα χρήματος όταν οι υφιστάμενες διατάξεις είναι ανεπαρκώς ισχυρές ή ειδικές, για παράδειγμα σε σχέση με τις εξουσίες εποπτείας των αρμόδιων αρχών σε αυτόν τον τομέα.

⁃ Την επανεξέταση της λίστας των υπόχρεων οντοτήτων που βρίσκονται επί του παρόντος στο πλαίσιο του καθεστώτος της ΕΕ και είναι αρμόδιες Αρχές για την αποτροπή του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

⁃ Την αποσαφήνιση των διατάξεων της νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι συμβατές με τους στόχους της ΕΕ και ότι ο κίνδυνος αντιμετωπίζεται με συνέπεια σε όλους τους τομείς.